อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่

การให้บริการ

ผู้มีอุปการคุณ

บุคคลภายใน/เด็กและเยาวชน

บุคคลภายนอก

รายครั้ง

รายเดือน

รายครั้ง

1

สระว่ายน้ำ

  ยกเว้นค่าบริการ

40 บาท

600 บาท

80 บาท

2

ห้องออกกำลังกาย

ยกเว้นค่าบริการ

30 บาท

450 บาท

50 บาท

     

ที่

การให้บริการ

ผู้มีอุปการคุณ

บุคคลภายใน/เด็กและเยาวชน

บุคคลภายนอก

1

สนามแบดมินตัน

ยกเว้นค่าบริการ

80 บาท/ชั่วโมง

120 บาท/ชั่วโมง

2

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

(1) ไม่เปิดไฟส่องสว่าง

(2) เปิดไฟส่องสว่าง

ยกเว้นค่าบริการ

(1) 200 บาท/ชั่วโมง

(2) 300 บาท/ชั่วโมง

(18.00 น. - 21.00 น.)

(1) 400 บาท/ชั่วโมง

(2) 600 บาท/ชั่วโมง

(18.00 น. - 21.00 น.)

อัตราค่าชดใช้ความเสียหาย ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ

ประเภท

จำนวน

อัตราเรียกเก็บ (บาท)

1

ค่าทำบัตรสมาชิกใหม่ กรณีชำรุด/สูญหาย

1 ใบ

100

2

ลูกกุญแจตู้เก็บสัมภาระ

1 ดอก

100

3

พื้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 

1 ตารางเมตร

2,500

4

ไฟส่องสว่างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

1 ชุด

4,500

5

ความเสียหายอื่น ๆ

-

ไม่น้อยกว่าอัตราประเมิน