พันธกิจ

พันธกิจ  4  ด้าน
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน                   
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการออกกำลังกายของนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป 
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้มีความพร้อมเพื่อการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 
พันธกิจที่ 4 จัดหา บริการวัสดุ อุปกรณ์ทางการกีฬาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป