ขั้นตอน / วิธีการ / ระยะเวลาดำเนินการ

แนวปฏิบัติการขออนุมัติใช้สถานที่

 1. ตรวจสอบตารางการใช้สถานที่ได้ที่หน้าเว็บไซต์ หรือสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 053 917 820-1
 2. กรอกแบบฟอร์มการขออนุมัติใช้สถานที่
  ** เอกสารแนบ **
  ** กิจกรรมหรือโครงการ 
      - เอกสารที่ได้รับอนุมัติกิจกรรมหรือโครงการ
      - กำหนดการจัดกิจกรรม
  ** การเรียนการสอน
      - Class schedule 
      - รายชื่อนักศึกษา
  ** การฝึกซ้อมกีฬาของชมรม
      - ตารางการฝึกซ้อม
      - รายชื่อสมาชิกชมรม 
 3. เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วต้องดำเนินการจัดเก็บอุปกรณ์โดยภายใน 1 วัน
 4. ระยะเวลาการขออนุมัติใช้สถานที่  : 5 วันทำการ