แจ้งงดให้บริการห้องออกกำลังกาย MFU Muscle Inc. (MMI) วันและเวลาตามประกาศ

Category: sport-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ แจ้งงดการให้บริการห้องออกกำลังกาย MFU Muscle Inc. (MMI) ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ,สาขาวิชากายภาพบำบัด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วงเวลา 08.00 - 15.00 น.

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วงเวลา 13.00 - 15.00 น.

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ช่วงเวลา 10.00 - 12.00 น.

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ช่วงเวลา 10.00-15.00 น.

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ช่วงเวลา 13.00 - 15.00 น.

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

Announcement

Notification of suspension of gym service MFU Muscle Inc. (MMI) Mae Fah Luang University Sports Center

for use in teaching Therapeutic Exercise course for students in the Department of Physical Therapy

On February 23, 2022, from 8:00 a.m. - 3:00 p.m.

On February 24, 2022, from 1.00 p.m. - 3.00 p.m.

On March 1, 2022, from 10:00 a.m. - 12:00 p.m.

On March 2, 2022, from 10:00 a.m. - 3:00 p.m.

On March 3, 2022, from 1.00 p.m. - 3.00 p.m.

| writer Nopnarin Pinkam |