สมัครสมาชิกรายเดือน

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

  1. ดาวน์โหลดใบสมัคร / รับใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารกีฬาเอนกประสงค์ หรือ อาคารสระว่ายน้ำ
  2. กรอกใบสมัคร
  3. แนบเอกสารสำเนาบัตร บัตรพนักงาน / บัตรนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. ส่งใบสมัคร ณ อาคารกีฬาเอนกประสงค์ หรือ อาคารสระว่ายน้ำ

หมายเหตุ : บัตรสมาชิกมีอายุ 30 วัน นับจากวันออกบัตร