บุคลากร

นายสมยศ  จันทาพูน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร
หน้าที่ : รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง /
ดูแล ซ่อมแซม บำรุง ควบคุมกิจกรรมภายในศูนย์กีฬา
เบอร์โทร : 053-917822
E- mail : Somyos.cha@mfu.ac.th

 

นางสาวสุภาพร  กันธิยะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร
หน้าที่ : การเงิน พัสดุ งบประมาณ งานประกันคุณภาพ ดูแลครุภัณฑ์ภาพในศูนย์กีฬาฯ

เบอร์โทร : 053-917823
E- mail : Supaporn.kan@mfu.ac.th

 

นายนพนรินทร์  ปิ่นคำ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน้าที่ : ดำเนินงานโครงการประจำศูนย์กีฬา, ดูแลห้องออกกำลังกาย MMI, งานเว็บไซต์, งานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร : 053-917820
E- mail : Nopnarin.pin@mfu.ac.th

 

นายฐาปกรณ์  อุ่นชัย
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
หน้าที่ : งานสารบรรณ งานวัสดุ ดูแลการเข้าใช้พื้นที่ 
เบอร์โทร : 053-917820
E- mail : Tapakorn.aun@mfu.ac.th

 

นางสาวภคพร  ทาแกง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการ
หน้าที่ : ดูแลพื้นที่สระว่ายน้ำ 
เบอร์โทร : 053-917821
E- mail : Pakkaporn.tha@mfu.ac.th

 

นายพงศกร ฤทธิ์เต็ม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการ
หน้าที่ : ดูแลพื้นที่ห้องออกกำลังกาย MFU Muscle Inc. (MMI) 
เบอร์โทร : 053-917821
E- mail : Pongsakorn.rit @mfu.ac.th

 

นายเอกชัย ร่วมสุข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการ
หน้าที่ : ดูแลพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
เบอร์โทร : 053-917821
E- mail : Ekkachai.rua@mfu.ac.th

 

นายสุเมธ พรมสาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการ
หน้าที่ : ดูแลพื้นที่สนามฟุตบอล
และสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
เบอร์โทร : 053-917821
E- mail : Sumeth.pro@mfu.ac.th

 

นายอนุชิต ไชยบุญเสริฐ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการ
หน้าที่ : ดูแลพื้นที่อาคารกีฬาอเนกประสงค์
และสนามแบดมินตันกลางแจ้ง
เบอร์โทร : 053-917821
E- mail : Anuchit.cha@mfu.ac.th

 

นายอมรฤทธิ์ ใจปัญญาศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการ
หน้าที่ : ดูแลพื้นที่สนามกลางแจ้ง และสวนสุขภาพ
เบอร์โทร : 053-917821
E- mail : Amonrit.jai@mfu.ac.th

 

นายยุทธนา ไชยสิทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการ
หน้าที่ : ดูแลพื้นที่สนามฟุตบอล และสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
เบอร์โทร : 053-917821
E- mail : Yuttana.cha@mfu.ac.th

 

นางสาวฐิติกาญจน์ มหาวรรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการ
หน้าที่ : ดูแลพื้นที่สระว่ายน้ำ 
เบอร์โทร : 053-917821
E- mail : thitikan.mah@mfu.ac.th