โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: sport-ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โดยมีอาจารย์สุภาพร อุตสาหะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะเป็นวิทยากรที่มาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุม 305 อาคารอัฒจันทร์สนามฟุตบอล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้และทักษะในเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพก่อนนําส่งโรงพยาบาล และลดความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการประสบอันตราย รวมไปถึงการตระหนักถึงความรุนแรง จากการประสบอันตรายในลักษณะต่างๆ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 |   |  183 ครั้ง