แจ้งงดการให้บริการสระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด

Category: sport-ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งงดการให้บริการสระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด

ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม - 8 เมาษายน 2565 ช่วงเวลา 13.00 - 17.00 น.

วันที่ 31 มีนาคม และ 7 เมษายน 2565 ช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น.

ทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม - 6 เมษายน 2565 ช่วงเวลา 13.00 - 20.00 น.

ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม - 9 เมษายน 2565 ช่วงเวลา 10.00 - 18.00 น.

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

Announcement

Notification of cessation of swimming pool service Mae Fah Luang University Sports Center

for use in teaching for students in the Department of Physical Therapy

Every Friday from 4 March - 8 April 2022 from 1.00 p.m. - 5.00 p.m.

March 31, 2022 and April 7, 2022, from 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Every Wednesday from March 2 - April 6, 2022 from 1.00 p.m. - 7.00 p.m.

Every Saturday from March 2 - April 9, 2022 from 10:00 a.m. - 6:00 p.m.

| writer Nopnarin Pinkam |