ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและบูรณาการร่วมกับสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการเปิดสอนรายวิชา Swimming for Physical Therapy ให้กับนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1

Category: sport-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนและบูรณาการร่วมกับสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการเปิดสอนรายวิชา Swimming for Physical Therapy  ให้กับนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1  ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน ทุกวัน พุธ และ วันเสาร์ ตั้งแต่ 19 มกราคม 2565 - 12 มีนาคม 2565 โดยผู้ฝึกสอนของศูนย์กีฬาฯ ที่มีความรู้ความสามารถด้านการว่ายน้ำ และได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้ความรู้กับนักศึกษา

 

| writer Nopnarin Pinkam |